Vi på Gripen Handel tycker det är viktigt att bry sig om vår natur. Genom att lämna ditt avfall till oss gör du en god gärning för miljön.

Vi sorterar ditt avfall till olika fraktioner; träavfall blir bioenergi, skrot blir nytt stål, papper blir nya förpackningar, plast blir till sopsäckar, brännbara sorteringsrester blir fjärrvärme och el.

Återanvändning av utsorterat avfall som råvara är mycket energisnålt och är i det närmaste koldioxidneutrala.

Detta innebär t ex att nettoutsläppen av koldioxid vid förbränning av bränsleflis är långt ifrån lika stort som vid förbränning av fossila bränslen som till exempel olja.

Användning av biobränslen balanseras inom en överskådlig tid av tillväxt i naturen, till skillnad från fossila bränslen. Genom att lämna ditt träavfall till oss bidrar du till att förhindra den globala uppvärmningen.

Vi tillhandahåller även månadsrapporter och underlag för Kunders miljöredovisning.